Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ IV ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§19.
 1. Organami Fundacji są:
 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydat­ków związanych z tą działalnością.
 2. Z wyjątkiem uregulowań § 46 i § 48 decyzje i uchwały organów
  Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
  połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§20.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów:
 1. osób fizycznych,
 2. przedstawicieli osób prawnych.
§21.
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 2. zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
 3. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
§22.
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgro­madzenia Fundacji.
§23.
 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 1. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 4. Zatwierdzanie programów działania Fundacji.
 5. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy.
 6. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.
 7. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
 8. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 35 i § 36.
 9. Zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.
§24.
 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony Prezydentowi na piśmie.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
§25.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.
§26.
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 
ZARZĄD FUNDACJI
§27.
 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:
 4. złożenia rezygnacji,
 5. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 6. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
  pełnienia funkcji,
 7. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 8. nienależytego wypełniania funkcji członka,
 9. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 28.
Pracami Zarządu kieruje prezes.
§ 29.
W przypadku zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.
§ 30.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.
§31.
Zarząd:
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,
 10. powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
§ 32.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego składa prezes, a w przypadku zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.
§33.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego człon­ków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
§34.
Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§35.
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.
§36.
 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
 3. Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od
  2-krotnego dla dyrektora i 1,5-krotnego dla członka zarządu przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.