Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 37.
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
 1. Wydawanie książek;
 2. Wydawanie gazet;
 3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
 4. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 5. Pozostała działalność wydawnicza;
 6. Drukowanie gazet;
 7. Pozostałe drukowanie;
 8. Introligatorstwo i podobne usługi;
 9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
 10. Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 11. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 12. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 13. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 14. Działalność związana z oprogramowaniem;
 15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 16. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 17. Badanie rynku i opinii publicznej;
 18. Działalność agencji reklamowych;
 19. Działalność fotograficzna;
 20. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 21. Produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 22. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 23. Działalność związana z projekcją filmów.
§ 38.
Organizacja działalności gospodarczej:
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, w ramach posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który po­wołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszel­kich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 9. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.
 10. Cały dochód z działalności Fundacji przeznacza się na działalność statutową.
§ 39.
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są ustalone w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.
 6. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.