Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Fundacja PRO-TEST Kim jesteśmy Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji konsumenckich z 37 państw

Fundacja Pro-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE współfinansowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym niezależnych porównawczych testów produktów. Projekt zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe organizacjom i czasopismom konsumenckim w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech.

– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsumentom najpotężniejszą broń, którą mogą dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości lub ceny produktów, które kupują każdego dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć porady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać korzystnego zakupu – powiedziała Meglena Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt.

Więcej informacji na temat projektu na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htmSTATUT FUNDACJI PRO-TEST
ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
.
§ 42.
  1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo w pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposo­bienia, zwanych dalej osobami bliskimi.
  2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe­rencyjnych warunkach.
  3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
  4. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie.
§ 43.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 44.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 45.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.
§ 46.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 47.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.
§ 48.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści artykułu 5 ustęp 4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 49.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 50.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.