Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Artykuły:
Udostepnij
Artykuły: Porady konsumenckie PRO-TEST: Nr 4 grudzień 2001
Porady konsumenckie Oko w oko z ochroną

Robiłam zakupy w supermarkecie. Miałam przy sobie dość dużą torbę. Nie wzbudzała ona żadnych podejrzeń, kiedy wchodziłam do sklepu. Gdy zaś z niego wychodziłam, zostałam zaczepiona przez pracownika ochrony, który chciał zajrzeć do mojej torby. Poza tym zwrócił mi uwagę, że nie powinnam z tak dużą torbą wchodzić do sklepu. Jego zdaniem, należało ją zostawić w przechowalni bagażu. Chciałabym wiedzieć, czy pracownik ochrony miał prawo tak się zachować. Poczułam się urażona, że podejrzewa mnie o kradzież.
Janina z WarszawyPracownik ochrony miał prawo Panią zatrzymać i poinformować, że dużą torbę powinna Pani zostawić w przechowalni bagażu. Nie napisała Pani, czy doszło do rewizji. Jeśli ochroniarz przeszukał Pani torbę i czuje się Pani obrażona lub pokrzywdzona niesłusznym posądzeniem, powinna Pani złożyć skargę do kierownika sklepu. Można również poinformować o zdarzeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Zezwoleń i Koncesji, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.

Ochrona ma prawo
- Zatrzymać klienta, podając powód takiego postępowania;
- Jeśli pracownik ochrony podejrzewa, że ma do czynienia z kradzieżą, powinien wezwać policję. Ma również prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego, wówczas gdy zostaną zagrożone dobra powierzone jego ochronie lub gdy zostanie zaatakowany.

Ochronie nie wolno
- Legitymować, przeprowadzać rewizji lub kontroli osobistych;
- Zachowywać się agresywnie;
- Komentować zachowania klienta.

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Chcę wkrótce sprzedać swój samochód. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zamieszczą Państwo na łamach "Świata Konsumenta" wzór umowy sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi.
Tomasz z Łodzi


Umowa sprzedaży samochodu


Zawarta dnia .....................w ............................ pomiędzy:

(I) ................., zamieszkałym w ..........................., legitymującym się dowodem osobistym o numerze ........................, zwanym dalej Sprzedającym

oraz


(II) ................., zamieszkałym w ..........................., legitymującym się dowodem osobistym o numerze ........................, zwanym dalej Kupującym

- par. 1 -


1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód osobowy marki ............., model ......................, nr silnika ....................., nr nadwozia ......................., kolor ..........................., rok produkcji ......................, pojemność silnika ..................., moc ..................., przebieg .................. .

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w punkcie powyższym, stanowi jego własność, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

- par. 2 -


1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd, o którym mowa w ß 1 niniejszej umowy za kwotę ....................PLN (słownie ...................... złotych).

2. Kwota określona w punkcie powyższym płatna jest w całości do rąk Sprzedającego w dniu zawarcia umowy, co Sprzedający przez jej podpisanie potwierdza.

- par. 3 -


Wszystkie czynności związane z rejestracją samochodu zostaną podjęte w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zawarcia niniejszej umowy.

- par. 4 -


Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.

- par. 5 -


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- par. 6 -


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................                                      .......................................
Sprzedający                                                                          Kupujący