Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Kontrola stacji paliw
Testy: Czym grozi używanie paliwa złej jakości? PRO-TEST: Nr 4 (109) kwiecień 2011
 Kontrola stacji paliw Kontrola stacji paliw Czym grozi używanie paliwa złej jakości? Niedotrzymanie parametrów wpływa negatywnie na pracę silnika – powodując pogorszenie walorów eksploatacyjnych, a także może spowodować jego awarię – oraz na stan środowiska naturalnego.

Benzyny bezołowiowe
Niedotrzymanie wymaganych wartości RON (badawcza liczba oktanowa) i MON (motorowa liczba oktanowa) powoduje spalanie detonacyjne paliwa. Ten rodzaj spalania jest niepożądany, ze względu na możliwość wywołania uszkodzeń elementów silnika.

Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika w efekcie tworzenia się korków parowych, nadmiernego zużycia silnika na skutek rozcieńczenia oleju silnikowego ciężkimi frakcjami paliwa.

Niedotrzymanie wymaganego limitu zawartości siarki powoduje skrócenie żywotności katalizatora, a w konsekwencji w wielu nowoczesnych silnikach zakłócenie pracy systemu sterowania dawką paliwa i problemy z właściwą pracą silnika. Istnieje także niebezpieczeństwo korozji silnika.

Niedotrzymanie wymaganego limitu zawartości ołowiu powoduje niemal natychmiastowe zatrucie katalizatora, co w przypadku silników z systemem diagnostyki pokładowej powoduje zaburzenie pracy, może wręcz prowadzić do unieruchomienia silnika.

Niedotrzymanie wymaganych limitów zawartości tlenu i związków tlenowych powoduje, że mieszanka paliwowo – powietrzna staje się zbyt „uboga”, co prowadzi do nieprawidłowej pracy silnika i większego zużycia paliwa.

Oleje napędowe

Niedotrzymanie wymaganej wartości liczby cetanowej powoduje wzrost zużycia paliwa i nadmierną głośność silnika.

Niedotrzymanie limitów gęstości oleju napędowego prowadzi do obniżenia mocy i wzrostu zużycia paliwa.

Niedotrzymanie wymagań odnośnie składu frakcyjnego powoduje niewłaściwą pracę silnika oraz rozcieńczanie oleju silnikowego i w konsekwencji nadmierne zużycie silnika.

Niedotrzymanie limitu zawartości siarki powoduje, że tlenki siarki powstające w wyniku spalenia związków siarki przedostają się z gazami spalinowymi do atmosfery, przy czym część z nich pozostaje w silniku, wywołując korozję różnych jego elementów, a także przyczynia się do nadmiernego ich zużycia.

Zbyt wysoka temperatura zapłonu powoduje spadek wydajności i ekonomiczności pracy silnika oraz wzrost emisji substancji toksycznych do środowiska. Niska temperatura zapłonu stwarza natomiast poważne niebezpieczeństwo wybuchu par oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

Wymienione wyżej negatywne skutki niedotrzymywania wymagań jakościowych dla benzyn bezołowiowych i oleju napędowego powodują niewłaściwą pracę silników, wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w skrajnych przypadkach awarie. Naraża to użytkowników pojazdów na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników, ponoszenie kosztów zwiększonego zużycia paliwa i dyskomfortu jazdy.

Reasumując należy stwierdzić, że niespełnienie wymagań jakościowych paliw (benzyn bezołowiowych i oleju napędowego) powoduje zagrożenie interesów ekonomicznych konsumentów. W skrajnych przypadkach zaburzenia pracy systemów sterowania dawką paliwa i nagłą utratą mocy lub wręcz unieruchomieniem silnika stwarzana jest sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa.

Gaz LPG

W skład gazu LPG wchodzi mieszanina gazów propan i butan. W LPG stosowanym zimą udział propanu powinien być wyższy z uwagi na właściwości rozruchowe, ponadto duży procentowy udział butanu powoduje w stanach wymuszonych przyspieszeń wypadanie zapłonów i pogarsza elastyczność silnika. Z kolei duża zawartość propanu jest niekorzystna w wysokich temperaturach otoczenia. Przy złym składzie mieszanki może przegrzewać się i ulec uszkodzeniu katalizator, również głowica silnika i/lub uszczelki pod głowicą.

Wymagania ekologiczne oraz właściwości korozyjne nie dopuszczają zawartości siarkowodoru w LPG, a zawartość siarki z analogicznych przyczyn nie może przekraczać 50 mg/kg.

Dodatki do artykułu Czym grozi używanie paliwa złej jakości?
Załączniki do artykułu Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2010 LPG
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2010