Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Testy: Ubezpieczenia
Testy: Wyniki kontroli PRO-TEST: Nr 1 (95) styczeń 2010
 Ubezpieczenia Ubezpieczenia Wyniki kontroli
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Liczba zakwestionowanych postanowień

Przykłady kwestionowanych postanowień
(stan na dzień przekazania ostatnich wzorców przez zakłady ubezpieczeń)

Działanie podjęte bądź planowane przez UOKiK
(wg stanu na 11.01.2010)

AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie

2

 1. Uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń do zmiany zakresu lub zaprzestania świadczenia usług wskazanych w Regulaminie (pkt 2.1 Raportu);
 2. Uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń do zmiany umowy w trakcie jej trwania bez zapewnienia konsumentowi prawa do jej wypowiedzenia (pkt 2.17g).
1) wniesione powództwo
2) w toku postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie

12

 1. Zmiana obowiązków Zakładu Ubezpieczeń w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów (pkt 2.1);
 2. Niejednoznaczne określenie obowiązku Ubezpieczyciela do zorganizowania transportu (pkt 2.2);
 3. Nieprecyzyjnie określenie momentu opłacenia składki (pkt 2.2);
 4. Indeksacja składki bez podwyższenia sumy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 roku życia (pkt 2.14);
 5. Wypłata świadczenia wyłącznie na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej najwcześniej w sytuacji, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została więcej niż jedna umowa ubezpieczenia (pkt 2.10);
 6. Ograniczenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego tytułu poważnego zachorowania tylko do zachorowań, które nie wystąpiły u Ubezpieczonego przez zawarciem umowy (pkt 2.2);
 7. Uzależnienie uznania zasadności roszczenia od uznania odpowiedzialności przez instytucje dokonującą transfuzji krwi (pkt 2.5);
 8. Wygaśniecie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w dniu ukończenia przez ubezpieczonego 60 roku życia niezależnie od postanowień umowy (pkt 2.6);
 9. Ustalenie krótkiego terminu na zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu (pkt 2.11);
 10. Redukcja wypłacanych świadczeń w sytuacji zbiegu roszczeń wynikających z zajścia jednego zdarzenia (pkt 2.12);
 11. Określenie udziałów osób uposażonych w sposób niezrozumiały (pkt 2.17e);
12) Potrącenie opłaty manipulacyjnej ze składki zwracanej ubezpieczonemu w związku z odstąpieniem od umowy (pkt 2.17i).

1)-10) planowane wniesienie powództwa
11)-12) planowane wszczęcie postępowania

HDI – Gerling Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie

2

 1. Obowiązek potwierdzenie przez Ubezpieczonego dokumentów przez placówkę dyplomatyczną (pkt 2.5);
 2. Dokonywanie potrąceń, ze składki zwracanej w związku ze skróceniem okresu ubezpieczenia, kosztów poniesionych przez Zakład Ubezpieczeń w związku z zawarciem i rozwiązaniem umowy (pkt         2. 17i).
1) planowane wniesienie powództwa
2) wydana decyzja stwierdzająca zaniechanie przez Zakład Ubezpieczeń praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

Nordea Polska TU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

5

 1. Dysproporcja obowiązków stron w zakresie doręczania korespondencji (pkt 2.3);
 2. Konieczność kontynuacji umowy ubezpieczenia stanowiącej zabezpieczenie umowy kredytowej pomimo wcześniejszej spłaty kredytu (pkt 2.9);
 3. Wymóg złożenia Zakładowi Ubezpieczeń oryginału Certyfikatu Ubezpieczenia (pkt 2.4);
 4. Wydłużanie terminu wypłaty świadczenia (pkt 2.17a);
Potrącanie zaległej składki z wypłacanego świadczenia (2.17d).

1)-3) wniesione powództwo
4)-5) w toku postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

1

 1. Konieczność opłacenia składek za czas, w którym nie była udzielana ochrona ubezpieczeniowa (pkt 2.8).
1) wniesione powództwo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie z siedzibą w Warszawie

2

 1. Stosowanie pojęć nieostrych (pkt 2.2);
 2. Przyjęcie, iż do zawarcia umowy dochodzi w chwili wystawienia Ubezpieczającemu polisy przez Zakład Ubezpieczeń (2.17i).
1) planowane wniesienie powództwa
2) wydana decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
poprzez stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

STU na Życie Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

4

 1. Stosowanie pojęć nieostrych (pkt 2.2);
 2. Odmowa wypłaty uposażonym sumy ubezpieczenia w sytuacji wykazania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym (pkt 2.15);
 3. Odmowa wypłaty świadczenia w sytuacji zdiagnozowania u Ubezpieczającego nieuleczalnej choroby w dniu składania wniosku o ubezpieczenie (pkt 2.16);
 4. Przyjęcie, iż do zawarcia umowy dochodzi w chwili doręczenia Ubezpieczającemu polisy (2.17i).
1)-2) planowane wniesienie powództwa
3) planowane wszczęcie postępowania
4) wydana decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
poprzez stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

 

PZU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

4

 1. Automatyczne rozwiązanie umowy podstawowej na skutek odstąpienia przez konsumenta od umowy dodatkowej (pkt 2.13);
 2. Uprawnienie Ubezpieczyciela do jednostronnej zmiany świadczeniodawcy (pkt 2.1);
 3. Przyjęcie, iż podstawę zawarcia umowy stanowi wpłacenie pierwszej składki (pkt 2.17b);
 4. Uzależnienie uznania jednostki chorobowej za zawał serca od pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (pkt 2.17h).
1) wniesione powództwo
2) planowane wniesienie powództwa
3)-4) planowane wszczęcie postępowania

AVIVA TU na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie

2

 1. Nałożenie na Ubezpieczającego obowiązku bezspornego udowodnienia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (pkt 2.2);
 2. Redukcja wypłacanych świadczeń z umowy podstawowej i dodatkowej w sytuacji zbiegu roszczeń wynikających z zajścia jednego zdarzenia (pkt 2. 12).
1)-2) planowane wniesienie powództwa

ING TU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

-

-

Odstąpienie od wszczęcia postępowania ze względu na deklarację wycofania się przedsiębiorcy z praktyki (trwa weryfikacja deklaracji przez Urząd)

PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
z siedzibą w Warszawie

-

-

Odstąpienie od wszczęcia postępowania ze względu na deklarację wycofania się przedsiębiorcy z praktyki (trwa weryfikacja deklaracji przez Urząd)

TU na Życie EUROPA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

-

-

Nie stwierdzono postanowień, które mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa

LINK4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie

-

-

Odstąpienie od wszczęcia postępowania ze względu na deklarację wycofania się przedsiębiorcy z praktyki (trwa weryfikacja deklaracji przez Urząd)Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Skierowanie przez Prezesa Urzędu pozwu o uznanie danego postanowienia za niedozwolone w stosunku do określonego przedsiębiorcy nie oznacza, że klauzula o podobnej treści nie znajdowała się we wzorcach stosowanych przez innych ubezpieczycieli. Ewentualne działania w stosunku do pozostałych zakładów ubezpieczeń, stosujących zbieżne postanowienia, podjęte zostaną po zapadnięciu wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dodatki do artykułu Ile płacimy ubezpieczycielom?
Zanim się ubezpieczysz: Garść praktycznych porad
Wyniki kontroli