Uwaga! Ta strona używa plików cookies i podobnych techonologii (kliknij aby poznać politykę plików Cookies)
Akceptuj i zamknij
Polityka prywatności Regulamin i polityka prywatności

Rozdział I.

Informacje ogólne

 • Serwis internetowy (dalej: "Serwis"), działający pod adresem url: http://www.pro-test.pl/, jest prowadzony przez Fundację PRO-TEST (dalej: "PRO-TEST") z siedzibą w Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 106, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000318692, REGON: 141695062, NIP: 7010161613.
 • Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia przez PRO-TEST usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie PRO-TEST oraz na stronie internetowej: http://www.pro-test.pl/.
 • PRO-TEST zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie każdorazowo ogłaszana na stronach PRO-TEST, w szczególności na stronie wskazanej w pkt. 3 powyżej, i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.
 • Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.pro-test.pl/ jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, dostępnego zarówno w siedzibie PRO-TEST oraz na stronach internetowych PRO-TEST – zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Użytkownikiem serwisu (dalej: "Użytkownik") może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego – posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu, jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział II.

Usługi

 • Serwis, którego administratorem jest PRO-TEST, świadczy usługi (dalej: "Usługi") polegające w szczególności na: sprzedaży e-wydań, e-prenumerat oraz abonamentu (dostępu do e-wydań)wydawnictwa periodycznego w formie cyfrowej, a także na sprzedaży książek i abonamentowym świadczeniu usług doradczych z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Oferowane materiały są w formacie PDF lub HTML. Do korzystania z Serwisu niezbędna jest instalacja oprogramowania umożliwiającego przeglądanie plików w formacie PDF. Rekomendowanym programem jest Acrobat Reader, dostępny do pobrania przez użytkowników Serwisu (dalej: "Użytkownicy" lub "Użytkownik") na stronie internetowej: www.adobe.com. Do przeglądania i korzystania materiałów w formacie HTML wystarczające jest skorzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej.
 • Wszelkie informacje dotyczące prezentowanych w Serwisie towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://www.pro-test.pl/, kierowane przez PRO-TESTdo Użytkowników mają jedynie charakter informacyjny.
 • Wszystkie prezentowane na stronach PRO-TEST produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Rozdział III.

Zamówienia

 • Złożenie zamówienia celem zawarcia umowy o świadczenie Usług możliwe jest poprzez stronę internetową działającą pod adresem url: http://www.pro-test.pl/, po wypełnieniu formularzu zamówienia na w/w stronie Serwisu.
 • Podczas dokonywania zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz w przypadku niektórych zamówień adresu korespondencyjnego.
 • Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 • Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika stanowi poświadczenie przez Użytkownika prawdziwości i prawidłowości w/w danych. PRO-TEST nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nienależnego wywiązania się ze zobowiązań umownych w wyniku posłużenia się danymi przekazanymi przez Użytkownika.
 • Potwierdzenie zakończenia realizacji zamówienia przez osobę działającą z upoważnienia PRO-TEST stanowi zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 1 (decyduje chwila przesłania na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej komunikatu w tym przedmiocie).
 • Złożenie zamówienia przez Użytkownika nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. PRO-TEST zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje Użytkownika niezwłocznie.

Rozdział IV.

Rejestracja i dostęp do Serwisu

 • Korzystanie z Usług w ramach Serwisu administrowanego przez PRO-TEST jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu w szczególności unikalnego identyfikatora (loginu), hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.
 • Dostęp do Usług (w tym e-prenumeraty wydawnictwa PRO-TEST) możliwy jest poprzez stronę internetową: http://www.pro-test.pl/, bezpośrednio po potwierdzeniu zakończenia realizacji zamówienia (patrz: III pkt. 5) i po zaksięgowaniu wpłaty Ceny na numer rachunku bankowego PRO-TEST lub na rachunku PayU.
 • PRO-TEST nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług w ramach zawartej z PRO-TEST umowy, chyba że szkody te wynikły z winy PRO-TEST.

Rozdział V.

Ceny

 • Dostęp do Serwisu i do świadczonych przez PRO-TEST usług nabywa się poprzez zapłatę wskazanej na stronie internetowej PRO-TEST ceny (dalej: "Cena").
 • Ceny widniejące na stronie PRO-TEST stanowią jedynie informację handlową, nie zaś ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przez PRO-TEST zakończenia realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Zmiana Ceny, o której mowa w pkt. 1 powyżej, nie wpływa na treść umowy zawartej pomiędzy PRO-TEST i Użytkownika do końca danego okresu subskrypcji (tj. Cena sprzed aktualizacji wiąże do końca okresu, za który Użytkownik dokonał zapłaty).
 • Każdorazowa zmiana Ceny świadczonych przez PRO-TEST Usług uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy.

Rozdział VI.

Formy płatności

 • Cena, o której mowa w Rozdziale V, może być płatna przez Użytkownika w następujący sposób:
  • płatność poprzez PayU:
  • płatność kartą płatniczą lub kredytową;
  • płatność elektronicznaprzelewem bankowym;
  • płatność zwykłym przelewem bankowym lub na poczcie;
  • płatność poprzez PayPal.
 • Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego PRO-TEST.
 • PRO-TEST zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia z Użytkownikiem innych, szczególnych warunków i form płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez PRO-TEST jako przyjęte do realizacji, po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia zmieniające podstawowe warunki i formy płatności winny być poczynione w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail.
 • W przypadku braku zapłaty Ceny (lub opóźnienia w jej zapłacie), PRO-TEST jest upoważniony do czasowego zawieszenia świadczenia Usług.
 • W przypadku opóźnienia w zapłacie PRO-TEST jest upoważniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych – w oparciu o przepis art. 481 Kodeksu cywilnego, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik odpowiedzialności nie ponosi.

Rozdział VII.

Prezent lojalnościowy

 • W podziękowaniu za przystąpienie do umowy i zamówienie Usług, o których mowa w Rozdziale II niniejszego Regulaminu, PRO-TESTmoże oferować swoim Użytkowników prezenty lojalnościowe (dalej: "Prezenty" lub "Prezent"), na przykład w postaci książki.
 • Prezenty są przekazywane Użytkownikom nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownicy nie pokrywają jakichkolwiek kosztów wynikających z zakupu towarów stanowiących Prezenty. Może natomiast być od nich pobierany koszt ich dostawy na wskazany przez Użytkownika adres. Jego wysokość jest każdorazowo wskazywana Użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia.
 • Prezent przesyłany jest Użytkownikowi bezzwłocznie po dokonaniu zapłaty za korzystanie z Serwisu.

Rozdział VIII.

Ochrona danych osobowych

 • Złożenie zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej PRO-TEST jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowanie i przetwarzanie przez PRO-TEST danych osobowych zawartych w zamówieniu, jak i przekazanych PRO-TEST w celu i w związku z zawartą przez PRO-TEST z Użytkownikiem umową lub przy okazji zawarcia w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
 • PRO-TEST jako administrator danych osobowych – w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt. 1 powyżej – zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności obowiązujących profesjonalistę celem należytego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przez bezprawnym ujawnieniem lub przekazaniem.
 • Powierzone PRO-TEST dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  • w celu realizacji zawartej przez PRO-TEST z Użytkownikiem umowy, także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu skutecznego otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy zarówno zamówionych Usług (w tym zaprenumerowanego e-magazynu PRO-TEST) jak i Prezentu, o którym mowa w Rozdziale VII Regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres;
  • gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
  • gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział IX.

Polityka cookies

 • Podczas korzystania z Serwisu PRO-TEST w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. plikicookies (po polsku: „ciasteczka”). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 • Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
 • Cookies są zakładane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, z któregoUżytkownik korzysta w celu przeglądania Serwisu i po wyjściu użytkownika z Serwisu przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności Użytkownika w Serwisie.
 • Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
  • uwierzytelnienia Użytkownika,
  • przyspieszenia obsługi Użytkownika przez system Serwisu,
  • zabezpieczenia Serwisu przed atakami szkodliwego oprogramowania,
  • ułatwienia wypełniania formularzy w Serwisie.
 • System Serwisu odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w Serwsie, nie wykorzystuje natomiastcookies założonych na innych stronach internetowych.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Rozdział X.

Własność intelektualna

 • Cała zawartość Serwisu, jak i treści zawarte w magazynie PRO-TEST (lub innych wydaniach periodycznych i nieperiodycznych) stanowi własność PRO-TEST lub podmiotów z nim współpracujących i jest chroniona przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. Udostępnienie Użytkownikowi treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu, dostępnego oprogramowania lub innych udostępnionych treści.
 • Wykorzystanie treści, o których mowa w pkt. 1 powyżej wymaga każdorazowo zgody PRO-TEST wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej rozumie się tu: formę wiadomości e-mail. Powyższe oznacza, że wykorzystanie w/w treści – w szczególności do celów marketingowych, zarobkowych i innych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, jest całkowicie zabroniona.
 • Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że naruszenie zakazu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej wiąże się dla niego z ryzykiem dochodzenia przeciwko niemu roszczeń przez PRO-TEST lub podmioty z PRO-TEST współpracujące, w tym z ryzykiem skierowania sprawy na drogę sądową.
 • PRO-TEST i podmioty współpracujące z PRO-TEST w zakresie wskazanym treścią niniejszego Regulaminu, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zawarte w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie odnośniki. PRO-TEST i podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku ze skorzystaniem z serwisów zewnętrznych, o których mowa w zdaniu poprzedzający – w szczególności uszkodzenia sprzętu hardware, software lub uszkodzenia danych zawartych na dyskach twardych lub innych nośnikach.

Rozdział XI.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje wynikające z nienależytego wywiązywania się przez PRO–TEST z obowiązków umownych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy kierować pisemnie, drogą pocztową na adres siedziby PRO-TEST wskazany w Rozdziale I Regulaminu lub elektronicznie na adres e-mail: redakcja@pro-test.pl.
 • Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia PRO–TEST zgłoszenia reklamacji.
 • W przypadku, jeżeli PRO–TEST nie ustosunkował się do zgłoszenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt.2 powyżej, uważa się, że PRO–TEST uznał je za uzasadnione.

Rozdział XII.

Odstąpienie od umowy

 • Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Użytkowników, którym przysługuje status Konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z PRO-TEST umowy w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie PRO-TEST, składając stosowne oświadczenie woli. Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres: Fundacja Pro-Test, ul. Filtrowa 67/109, 02-055 Warszawa. Fundacja Pro-Test zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry.
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) pkt. 2 powyżej nie dotyczy usług sprzedaży e-wydań, e-prenumerat oraz abonamentu (dostępu do e-wydań) wydawnictwa periodycznego w formie cyfrowej.
 • Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia nadania niniejszego oświadczenia, Użytkownik winien jest zwrócić PRO-TEST wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie niniejszej umowy lub zapłata Ceny.

Rozdział XIII.

Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową http://www.pro-test.pl/ jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia poprzez formularz zamieszczony na w/w stronie internetowej konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1 powyżej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 • PRO-TEST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w formie pisemnej w siedzibie PRO-TEST. Adres siedziby wskazany jest w Rozdziale I niniejszego Regulaminu.